Сэргээгдэх эх үүсвэрийн үйлдвэрлэл 2022

Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийн 2022 оны нийт үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүч 748.9 сая кВт.ц ба 8.4%-ийг нар, салхины эх үүсвэрээр, 0.8%-ийг усан цахилгаан станцаас үйлдвэрлэжээ.

Эх сурвалж: Эрчим хүчний статистик үзүүлэлтүүд 2022