2021 оны байдлаар сэргээгдэх эрчим хүч (биомасс голлоно) нийт дулааны хангамжийн 25 гаруй хувийг эзэлж байна