Цахилгаан эрчим хүчнээс ногоон устөрөгчийг  үйлдвэрлэх хүчин чадал ирээдүйд ихсэх төлөвтэй байна

Доорх графикаас томоохон улсуудын ногоон устөрөгчийн үйлдвэрлэлд төлөвлөж байгаа хүчин чадлыг харж болно.

Эх сурвалж: https://www.iea.org/reports/how-much-will-renewable-hydrogen-production-drive-demand-for-new-renewable-energy-capacity-by-2027?fbclid=IwAR2R6v6BMw_X7JtDG8N53ou3RI7h8lVxnT0PZxc2p0jEzAYSBSfoSxPQ8ic