Дэлхийн сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийн хүчин чадал (2013-2022)

Доорх графикаас харахад 2022 онд суурилагдсан хүчин чадал 3371793 МВт байсан ба өмнөх оноос 294555 MBт-аар ихэссэн үзүүлэлттэй байна.