СO2 ялгарлын өөрчлөлт 2021-2022

Сэргээгдэх эрчим хүч нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах эрчим хүчний хамгийн чухал салбар билээ.

Доорх графикаас харахад:

Нар ба салхины эрчим хүч - 465 Mтн

Бусад цэвэр эрчим хүчний технологи (цахилгаан машин, дулааны насос, гэх мэт) - 85 Мтн хэмжээгээр хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулжээ.

Эх сурвалж: https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022?fbclid=IwAR1W-t_YHlPBBK8OvM4B0AFJnAx1I2n1eZb2iIcR7rBuDvD6NU-Kh3iKDfs