Дэлхийн CO2 ялгарлын хэмжээ 2022 онд 0.9%-иар ихэссэн үзүүлэлттэй байна.

Дэлхийн нийт эрчим хүчтэй холбоотой хүлэмжийн хийн ялгарал 2022 онд 0.9%-иар буюу 321 Мтн-оор ихэсч, нийт ялгарлын хэмжээ 36.8 Гтн хүрсэн байна.

 Үүнээс:
- Эрчим хүчнийх 423 Мтн-р ихэсч
- Үйлдвэрийнх 102 Мтн оор багассан байна.

 Харин сэргээгдэх эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрүүд, цахилгаан машин, дулааны насосын суурилуулалтууд нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг 550 Мтн-оор багасгасан үзүүлэлттэй байна.

Эх сурвалж: 

https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022?fbclid=IwAR0oozAnHRJ5NJKUOUfE4QurXMY85Ko5XtmxGa68emWvmqUftKZvf6KqIpw