card

"Дэлхийн эрчим хүчний шилжилт, хэтийн төлөв" тайлангаас онцлох хэсгүүд