card

Ачит Ундарга ХХК

www.magicspring.com

Ачит Ундарга компани нь  Олон Улсын байгууллага, гадаадын ЭСЯ-д болон иргэд, албан байгууллагад үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд 2009 оноос хойш нийт  453 Даатгуулагчид 243,6 сая  төгрөгийн нөхөн төлбөрийг  зуучлан олгуулж хохирлыг нөхүүлсэн,  7500 гаруй иргэн, байгууллагад даатгалын талаар сургалт хийж,  685,7 сая төгрөгийн даатгалын хураамж бүхий 991  даатгалын гэрээг зуучлан   ажиллаж байна.

Дараах үндсэн 3 чиглэлээр даатгалын үйлчилгээг  үзүүлдэг
•    Даатгалын гэрээ зуучлан байгуулах
•    Нөхөн төлбөрийг зуучлан олгох
•    Сургалт  Зөвлөгөө